വരവ് :Tuesday, August 4, 2015

എക്സ്‌പ്ലനേഷൻ


അല്ലെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ആർക്കും ആരോടും എക്സ്‌ പ്ലയിൻ ചെയ്ത്‌ കൊടുക്കാൻ പറ്റീന്ന്‌ വരില്ല....ഇതൊക്കെ എക്സ്‌ പ്ലയിൻ ചെയ്ത്‌ കൊടുക്കെണ്ടി വരൂന്നൊർത്താണോ എല്ലാരും എല്ലാം ചെയ്യണേ?
ഒരു പാതിരാക്ക്‌ ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റെൽ വാർഡനും ഇതാ സംഭവിച്ചേ....ഒരിക്ക്യലും ആളത്‌ ചെയ്യുമ്പോ വീണ്ടും വീണ്ടുമതോർത്തെടുത്ത്‌ ആരോടെങ്കിലും എക്സ്‌ പ്ലയിൻ ചെയ്യണോന്ന് ആൾ സ്വപ്നേപി വിചാരിച്ചു കാണില്ല...
അന്ന് ഒരു പന്ത്രണ്ടു പന്ത്രണ്ടര ആയതേയുള്ളൂ വീരപ്പൻ എന്ന ഇരട്ടപ്പേരുള്ള ഞങ്ങളുടെ വാർഡൻ ഒരു തീ ഗോളം (പുതിയ പ്ര യോഗം ആണ്‌) പോലെ പാഞ്ഞ്‌ വന്നാണ്‌ ഹോസ്റ്റൽ പോർട്ടിക്കോയിൽ ആൾടെ സ്കൂട്ടർ ബ്രേക്കിട്ടത്‌....
ദൈവമേ സർ പ്രൈസെ് ചെക്ക്‌!!!കിളികൾ പലവഴി പാഞ്ഞു....
സാധാരണ കാറില്‌ വരണ ഇയാളെന്താന്ന്‌ സ്കൂട്ടരിൽന്ന്‌ ചിന്തിച്ച്‌
ആൾടെ കണ്ണിൽപ്പെടാണ്ട്‌ ആരുടേയൊ മുറിയിലെക്ക്‌ ഓടിക്കേറുന്നതിനിടയിലാണ്‌ ശത്രുക്കളുടെ പോലും കണ്ണു നനയിക്കുന്ന ആ കാഴ്ച കണ്ടത്‌ ......
വീരപ്പൻ സ്കൂട്ടരിൽ നിന്നും അതിദയനീയമാം വിധം ത ലേം തല്ലി വീണ്‌ കിടക്കുന്നു!!
"അയ്യൊ.... അയ്യൊ "എന്നു ലോ വോള്യ ത്തില്ലാണെങ്കിലും ആളു എസ്‌ ഒ എസ്‌ അയക്ക്യണൂണ്ട്.....‌
എന്താ സംഭവിച്ചേന്ന്‌ മനസിലായില്ലെങ്കിലും ടയർ സ്ലിപ്പായതാവും എന്ന അസ്സംഷനിൽ ഞങ്ങളോരൊരുത്തരും ഒറ്റക്ക്‌ ഒറ്റക്ക്‌ എത്തി ച്ചേർന്നു......
ഇതിപ്പെങ്ങനാ ണ്ടായെ മത്തായീ നുള്ള വിജയൻ ഡോക്ടറുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ആള്‌ പ റേണ കേൾക്കണ വരേയേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക നിഗമന ത്തിന്‌ ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ..
"കാറിലാ വ ന്നേന്ന് ഓർത്ത്‌ ബ്രേക്കിട്ട ശേഷം കാല്‌ നിലത്ത്‌ കുത്തിയില്ല ഡോക്ട റേ" ന്ന് ആള്‌ എക്സ്‌പ്ലയിൻ ചെയ്യണവരെ മാത്രം!!