വരവ് :Wednesday, March 23, 2011

കൈലേസ്

മറന്നുവച്ച നിന്‍ നനുത്ത കൈലേസിന്‍
മൃദുല സ്പര്‍ശനമുണര്‍ത്തിടുന്നെന്നില്‍
സുഖദമോര്‍മ്മകള്‍....

വിടര്‍ന്ന നിന്‍ ചിരി, കുളിരും ഭാഷണം
പ്രണയപ്പൂവിതള്‍ വിരിഞ്ഞ യാമങ്ങള്‍
പറഞ്ഞിടാതെ നാമറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍
കണ്ണിണകള്‍ പാടിയ പ്രണയഗാനങ്ങള്‍

കൊഴിഞ്ഞുപോകുവാന്‍ മടിക്കുമിതളുമായ്‌
വസന്തമിന്നെന്നില്‍ വിരിഞ്ഞു നില്പിതാ
ഒടുവിലീവഴിക്കൊടുവില്‍ ഞാന്‍
തനിച്ചകലെ നീ സഖി, കാലമിടറിനില്‍ക്കയോ?

No comments: